Nederlands
Uw winkelwagen is leeg!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rolluik-motor.nl

Artikel 1. Definities

Rolluik-motor.nl / Peeters Kozijntechniek Braamt
Langestraat 35
7047 CE Braamt
Gelderland
KvK: 62624865
BTW nr: NL 1628.41.334.B01
1. Rolluik-motor.nl / Peeters Kozijntechniek Braamt zal hierna worden aangeduid met Rolluik-motor.nl.
2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, koper, aanbesteder of elkeen die met Rolluik-motor.nl een overeenkomst terzake van de bedrijfsuitoefening van Rolluik-motor.nl aangaat of wil aangaan of aan of voor wie Rolluik-motor.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Indien de opdracht is verstrekt door meerdere personen, den zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
3. Onder levertijd wordt verstaan in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen prestatie moet zijn verricht.
4. Indien de met opdrachtgever gesloten overeenkomst zowel een of meer kenmerken van aanneming van werk alsook kenmerken van koop bevat, den wordt deze overeenkomst door partijen onherroepelijk aangemerkt als een overeenkomst met betrekking tot aanneming van werk.

Artikel 2. Geldigheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten, aannemingsovereenkomsten, leveranties en prestaties verricht door Rolluik-motor.nl
2. Nadere bedingen, toepasselijkheidsverklaring van andere voorwaarden door opdrachtgever, het Bouwbesluit, NEN-normen en/of andere door de overheid uitgevaardigde bouwvoorschriften, maken uitsluiten onderdeel van de door partijen gesloten overeenkomst uit indien zulks schriftelijk is overeengekomen en gelden overigens slechts voorzover zij niet strijdig zijn met de leveringsvoorwaarden van Rolluik-motor.nl
3. Offerten of aanbiedingen hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 dagen; zij zijn gebaseerd op de bij de aanbieding door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en de door Rolluik-motor.nl gedane opmetingen, voorzover deze hebben plaatsgevonden.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de op de overeenkomst vermelde gegevens betreffende tenaamstelling, adressering, aantallen, draairichting, materiaal en kleur van de elementen.

Artikel 3. Zekerheidstelling en annulering

1. Rolluik-motor.nl is steeds gerechtigd, alvorens werkzaamheden aan te vangen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van Rolluik-motor.nl voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen of de overeenkomst na te komen den wel annulering of ontbinding der overeenkomst door opdrachtgever geeft Rolluik-motor.nl het recht de overeenkomst harerzijds als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en winstderving. De schade door winstderving wordt bij deze tussen partijen bindend vastgesteld op tenminste 25% van het voor de gehele -aanneem- of koopsom inclusief btw te betalen bedrag.
2. Rolluik-motor.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van de voor het gehele werk of de gehele levering te betalen som te vragen.
3. Indien een overeenkomst niet doorgaat tengevolge van een ontbindende voorwaarde of het niet vervuld worden van een constitutieve voorwaarde en door Rolluik-motor.nl reeds werkzaamheden zijn verricht in het kader van het maken van bouwtekeningen en/of de aanvraag van een bouwvergunning, dan is Rolluik-motor.nl gerechtigd deze werkzaamheden op uurbasis aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4. Prijzen en risicoregeling. meer- en minderwerk.

1. De in de offerten opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de aanbieding en de oplevering of levering de prijzen van grondstoffen, hulp materialen, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenfactoren, wijziging ondergaan, ook al is deze wijziging geschied tengevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen.
2. Rolluik-motor.nl is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen. Ingeval van minderwerk is Rolluik-motor.nl gerechtigd aan opdrachtgever 10% provisie over het minderwerk in rekening te brengen. Op deze bepalingen gaan echter artikel 3 lid 1 en artikel artikel 7 lid 2 voor, indien de daar omschreven gevallen zich voordoen.
3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Rolluik-motor.nl, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe den wel gewijzigde voorschriften boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, den wel boven de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld.
4. Indien bij de definitieve inmeting of bij de werkvoorbereiding of tijdens de werkzaamheden wordt geconstateerd het de gesloten overeenkomst om bouwtechnische redenen niet kan worden uitgevoerd als overeengekomen en dient te worden aangepast aan de feitelijke vereisten, den zal het hieruit voortvloeiends meer- of minderwerk worden verrekend conform lid 1. Het bepaalde in artikel BW 7A:1646 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. Zonder medewerking van Rolluik-motor.nl is opdrachtgever voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft Rolluik-motor.nl daarvan de eigenaar voorzover zij niet zijn verwerkt. Bij verkoop van het object, waarin of waaraan door Rolluik-motor.nl de werkzaamheden worden of zijn verricht, is opdrachtgever verplicht Rolluik-motor.nl hiervan onverwijld in kennis te stellen. Opdrachtgever is steeds gehouden de door Rolluik-motor.nl op het werk aangevoerde goederen duidelijk afgescheiden van andere goederen te bewaren, op een wijze waardoor deze goederen steeds gemakkelijk als het eigendom van Rolluik-motor.nl kunnen worden herkend. Bij overtreding van deze bepalingen wordt de koopprijs of de aanneemsom terstond geheel opeisbaar.
2. De door Rolluik-motor.nl verstrekte ontwerpen, tekeningen, calculaties en/of begrotingen blijven het eigendom van Rolluik-motor.nl De auteursrechten van Rolluik-motor.nl op een en ander worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 6. Levertijd en overmacht

1. Indien tussen partijen een termijn is overeengekomen binnen welks het werk of de levering zal worden uitgevoerd, is deze slechts een raming. Voor schade, welks ook, tengevolge van enige termijnoverschrijding, is Rolluik-motor.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove schuld van Rolluik-motor.nl.
2. De termijn waarbinnen het werk of deellevering dient te worden uitgevoerd, vangt aan na dat Rolluik-motor.nl alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzigingen, welks voor het werk moeten worden verkregen, zijn ontvangen, en de plaats, waar het werk dient te worden uitgevoerd naar het oordeel van Rolluik-motor.nl zodanig is, het met de uitvoering van het werk kan worden begonnen. De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd gedurende welks de opdrachtgever een opeisbare termijn of gedeelte daarvan onbetaald laat.
3. Opdrachtgever heeft het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn Rolluik-motor.nl schriftelijk te sommeren binnen vier maanden te leveren, echter onverminderd het hierna bepaalde in geval van overmacht. Eerst na overschrijding van deze vier maanden zal Rolluik-motor.nl in gebreke zijn en heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, onverminderd echter zijn verplichting om aan Rolluik-motor.nl te vergoeden hetgeen deze reeds heeft gepresteerd of geleverd. Bedoelde schadevergoeding terzake van termijnoverschrijding zal nooit meer bedragen den 10% van de gehele aanneemsom of koopsom.
4. Ingeval van verhindering het werk uit te voeren tengevolge van overmacht, waaronder te verstaan elks van de wil en/of controle van Rolluik-motor.nl onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, is Rolluik-motor.nl gerechtigd de uitvoering van het werk of de levering op te schorten den wel de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen terzake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder het Rolluik-motor.nl gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Materialen van de opdrachtgever

1. Indien materialen voor het werk worden geleverd door de opdrachtgever, dan wel door deze of namens hem het gebruik van bepaalde materialen wordt bedongen, is Rolluik-motor.nl niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen ontstaan, noch voor de dientengevolge optredende schade, hetzij aan het werk zelf, hetzij door vertraging in de werkzaamheden.
2. Ingeval van levering van materialen a.d. door de opdrachtgever wordt door Rolluik-motor.nl 20% van de kostprijs daarvan in rekening gebracht. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijze van uitvoering

1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat uit te voeren werkzaamheden, welks niet tot het door Rolluik-motor.nl uit te voeren werk behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, het de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.
2. Opdrachtgever dient op zijn kosten, zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van Rolluik-motor.nl vergt, te zorgen voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen. Voorts dient de opdrachtgever, eveneens op zijn kosten, te zorgen voor de mogelijkheid van aansluiting van elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering nodige energie.
3. Kleine verschillen bij de uitvoering, waaronder mede worden verstaan nuanceverschillen in kleur en/of glans, zomede geringe afwijkingen in modellen, maten of afwerking, die geen invloed hebben op de technische kwaliteit van het produkt, zijn toegestaan.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de regeling van het werk door Rolluik-motor.nl.

Artikel 9. Materialen. risico, keuring. reclame, oplevering

1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen en grondstoffen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
2. Voor de door Rolluik-motor.nl voor de uitvoering van het werk benodigde materialen draagt de opdrachtgever het risico van het verlies en/of de beschadiging, vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd, gedurende de tijd, het zij aldaar buiten de normale werktijden en/of niet onder direct toezicht van Rolluik-motor.nl verblijven.
3. Opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, waaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle materiele schade.
4. Keuring dient door de opdrachtgever bij aflevering of bij aankomst op het werk te geschieden. Door opdrachtgever alsdan niet gekeurde goederen worden geacht door hem te zijn goedgekeurd.
5. Reklames dienen binnen veertien dagen na aflevering of oplevering van enig werk zomede binnen dertig dagen na de ontdekking van een voordien onzichtbaar gebrek schriftelijk bij Rolluik-motor.nl te worden ingediend. Reklames terzake van geleverd glas dienen direct bij de aflevering c.q. oplevering te geschieden. Na verloop van deze termijnen is Rolluik-motor.nl niet meer aansprakelijk voor enige schade aan of door het uitgevoerd werk toegebracht. Indien opdrachtgever eerst na de in dit lid genoemde termijnen zijn raclame bij Rolluik-motor.nl indient, dan is hij daarin niet ontvankelijk meer. Elke reclame moet bevatten een duidelijke omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken.
6. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van de navolgende tijdstippen, waarop hetzij Rolluik-motor.nl na voltooiing van het werk daarvan aan opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij de eindnota aan opdrachtgever heeft gezonden, hetzij de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Rolluik-motor.nl is slechts aansprakelijk voor schade welks is ontstaan door de grove schuld van Rolluik-motor.nl of diens ondergeschikten of van derden aan wie Rolluik-motor.nl werkzaamheden heeft uitbesteed. Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade etc. is Rolluik-motor.nl niet gehouden.
2. Het maximum schadebedrag tot vergoeding waarvan Rolluik-motor.nl kan worden aangesproken, bedraagt nimmer meer dan 30% van het bedrag waarvoor het werk of de leverantie is of zou worden uitgevoerd.
3. Rolluik-motor.nl is bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden, dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd.

Artikel 11. Garantie

1. Rolluik-motor.nl geeft op de profielen van de door haar geleverde witte kunststof ramen en deuren voor een tijdsduur van 10 jaar garantie op de volgende zaken: de kleurechtheid, de hardheid van het materiaal, de vorm van de profielen zodanig dat de werking van het raam gegarandeerd is, de invloed van zuren, boog en vet (volgens de duurzaamheidstabel van Saechtling), de warmte- en koudeisolatie, isolatieglas. De hard-PVC, die bestand is tegen stoten, speciaal voor raman gefabriceerd. Voor de kleurechtheid en de hardheid van het materiaal gelden de belastingen volgens RAL-RG 716/1.
2. Op alle andere materialen en montagewerk geeft Rolluik-motor.nl garantie volgens AVA 1992. De garantie strekt overigens niet verder dan het geen wordt gegarandeerd door de fabrikant van de profielen. Ingeval van garantie wordt voor gratis vervanging van de desbetreffende onderdelen gezorgd. Bijkomende kosten worden niet vergoed.
3. In de volgende gevallen vervalt elke garantie, indien:
- de goederen na gedane reclame een verdere bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan;
- wordt vastgesteld, dat de toestand van het materiaal waarmee de goederen tot een zaak zijn gevormd van onvoldoende kwaliteit is;
- door opdrachtgever voorgeschreven materialen zijn gebruikt en deze materialen de oorzaak van de ondeugdelijke werking zijn;
- de garantietermijn is overschreden;
- de koopprijs of aanneemsom niet volledig is betaald;
- de goederen reeds eerder zijn gebruikt of zijn tentoongesteld;
- het gebrek is veroorzaakt door ondeskundig gebruik.
4. Op afdichtingen wordt uitsluitend garantie verstrekt als Rolluik-motor.nl leverancier/fabrikant daarop garantie verstrekt. Op glas wordt terzake van breuk en beschadiging geen garantie verleend.

Artikel 12. Vrachtkosten en retourzendingen

1. De wijze van transport wordt door Rolluik-motor.nl bepaald. Wordt deze door opdrachtgever voorgeschreven, dan komen de extra kosten daarvan voor zijn rekening. Levering franco af magazijn wordt belast met vrachtkosten van minimaal 1 % van het netto factuurbedrag.
2. Retourzendingen worden enkel aanvaard indien de schriftelijke toestemming daarvoor van Rolluik-motor.nl is verkregen. Toegestane retourzendingen verplichten Rolluik-motor.nl enkel tot de levering van andere goederen. Retourzendingen dienen franco naar Rolluik-motor.nl te geschieden.

Artikel 13. Betaling

1. Het ingevolge de overeenkomst aan Rolluik-motor.nl toekomend bedrag is het saldo, gevormd door de aanneemsom c.q. prijs, verhoogd c.q. verlaagd met hel geen overigens aan of door Rolluik-motor.nl g terzake van de overeenkomst verschuldigd is.
2. Alle betalingen, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen, dienen zonder beroep op compensatie of korting uiterlijk acht dagen na (termijn)factuur datum te zijn geschied, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever met de betaling van een termijn ingebreke blijft is Rolluik-motor.nl gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, onverminderd het recht op vergoeding van haar kosten, schaden en interessen.
4. Na de oplevering wordt door Rolluik-motor.nl een eindafrekening ingediend. Van het meerwerk c.q. minderwerk wordt een duidelijk gespecificeerde nota ingediend. Reeds betaalde termijnen worden in mindering op het eindsaldo gebracht.
5. Indien opdrachtgever enige opeisbare termijn den wel het saldo van de eindafrekening niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is opdrachtgever vanaf de vervaldag daarover een rente verschuldigd van 1 % per maand.
6. Rolluik-motor.nl is steeds bevoegd aan het factuurbedrag, wegens kredietbeperking een post toe te voegen ten bedrage van 2% daarvan, welks post de opdrachtgever verplicht is te betalen, tenzij hij het factuurbedrag binnen de gestelde termijn voldoet.
7. Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van Rolluik-motor.nl
8. Reclames op een zelfstandig onderdeel ener gespecificeerde factuur ontheffen opdrachtgever nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd van de overige posten der nota. Gebreken die aan de levering of oplevering kleven geven opdrachtgever slechts het recht een evenredig deel van zijn betalingsverplichting op te schorten. Handelt opdrachtgever hiermede in strijd den is de gehele koopsom of aanneemsom ineens opeisbaar.
9. Opdrachtgever is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Alsdan is Rolluik-motor.nl gerechtigd de vordering ter incassering in handen van een derde te stellen. De daardoor ontstane kosten zijn volledig voor rekening van opdrachtgever, en belopen 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van€.100,00. mits gehoudenheid van de opdrachtgever tot de betaling van deze incassokosten blijkt uit het enkele feit der aanschrijving door de incasseerder.

Artikel 14. Geschillen

Terzake van geschillen is de rechter van de plaats van vestiging van Rolluik-motor.nl bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 12 september 2001.